Проекта UPPRETAIL на 23тото годишно издание на конференцията ЕФТПОО

Европейският форум на техническото и професионалното образование и обучение (ECVET) е общоевропейска професионална асоциация, създадена от и за доставчиците на техническо и професионално образование и обучение (TVET) във всички европейски страни. Основната му цел е да се гарантира транснационална рамка за подкрепа и насърчаване на дейности за сътрудничество, за насърчаване на качеството и иновациите в ТПОО в цяла Европа; Развитие на взаимното сътрудничество, споделяне на добри практики и предоставянето на платформа за влияние в европейската политика ТПОО.
За да постигнат тези цели, ЕФТПОО всяка година организира международна конференция, на която се обсъждат конкретни въпроси от значение за системата на ТПОО. Тази година, ЕФТПОО организира своята 23-та годишна международна конференция в Порто, Португалия между 22-ри и 25-ти октомври, под надслов “ПОО – безопасно пристанище за младежта и бизнеса!” на 2014 година.
Освен да участват в няколко семинари на събитието, партньорите  от UPPRETAIL имаха и възможност да представят проекта, неговите основни цели и резултати, в една от кръглите маси на конференцията на 24 октомври. На тази кръгла маса, консорциума сподели резултатите и постиженията на проекта пред аудитория от потенциални партньори, като ги покани да участват и да се включат в последващите дейности по проекта.
Участието на UPPRETAIL в 23-тата Годишна международна конференция ЕФТПОО е стратегическо за укрепването на контактите на европейско равнище и за определянето на стратегията за устойчиво развитие на основните проектни резултати.

Публикувано в Новини и събития