Резултати

Основните резултати:

  • Националните доклади за текущото състояние на чиракуване в южните страни от Еврозоната  Download Национален доклад - България
  • Сравнителен анализ на добрите практики в системите за чиракуване в Европа Download Национален доклад - България
  • Насоки и препоръки за развитие на качеството Download Research of preconditions Uppretail

Система за професионално образование и обучение на стажуването в търговията на дребно:

  • Обучителни семинари за учители по професионално образование и фирми от сектора на търговията на дребно Download Research of preconditions Uppretail
  • Тестване на методите на обучение чрез примерни случаи