Цели

Целта на проекта е да допринесе за подобряване на качеството и привлекателността на системите за Професионално Образование и Обучение в търговията на дребно на южните страни от Еврозоната, чрез разработване на насоки за въвеждането и развитието на чиракуване в търговията на дребно системи за ПОО на ЕВРО страни южната площ, като по този начин повиши тяхната приложимост към потребностите на пазара на труда, повишавайки гъвкавостта и атрактивността за работниците и работодателите.

Тези насоки ще предоставят специфични обучителни материали и препоръки за подобряване на качеството и привлекателността на чиракуването чрез мерките на социалното партньорство, и организиране на обучения. По-специално, насоките ще повишат информираността и методите за въвеждане и развитие на чиракуването на южните страни от Еврозоната.