Целеви групи

Основните целеви групи на проект UPPRETAIL са:

  • Учителите по ПОО / обучители
  • Фирми от търговията на дребно
  • ПОО центрове за обучение
  • ПОО стажанти
  • Управителни структури на ПОО и заинтересовани страни
  • Министерство на образованието и науката
  • Работодателските организации