Предпоставки

На всички ни е известна значимостта на професионалното обучение, като фактор за конкурентоспособността и създаването на работни места. Въпреки това, системите за ПОО на южните страни от Еврозоната, въпреки че претърпяват реформи през последните години, все още показват недостатъци: лоша мотивация на студенти / семейства; разминаване между обучението и нуждите на производствените структури; оскъдно развитие на чиракуването в предприятията, липсата на технически знания и опит в организирането на стажуването, както и недостиг на умения сред преподаватели, високи темпове на отпадналите…

По-конкретно, в сектора на търговията на дребно се усеща най-силно липсата на мотивация на обучаващите се, и именно там считаме, че увеличаване на стажа по време на обучението ще се отрази много добре. Секторът на търговията на дребно е изправена пред сериозна липса на професионализъм и недостиг на квалифициран персонал. Чиракуването в сектора на дребно в рамките на южните страни от Еврозоната се нуждае от по-систематичен подход за иновативно и ефективно чиракуване, както и от опита на добре развитите страни в стажуването.