Добре дошли на сайта на проект UPPRETAIL!

Стажуването в рамките на южните страни в Еврозоната се нуждаят от по-систематичен подход, за да се развиват качествено иновациите, както и ученето от опита на страните, които са с добре развити модели на чиракуването.

Осъзнавайки този проблем, UPPRETAIL има за цел да разработи и внедри модерно, иновативно и ефективно чиракуване в сегашните ПОО системи на южноевропейските страни и по този начин да допринесе за подобряването на качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение в тези страни, създаването на работни места, насърчаване на предприемачеството, предостаяйки на хората квалификация за пълна заетост и социално участие, и насърчаването на ученето през целия живот, за да допринесе за повишаване на нивото на иновациите и на реакционния капацитет на промените в ПОО на системно ниво.